Vuokrausehdot

Koirankuljetus peräkärryn vuokrausehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralle antajan ja vuokraajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokrauksen kohde Vuokrauksen kohteena on 6-koirankuljetus peräkärry sellaisena ja niine tarvikkeineen kuin vuokralle antaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralle antajan luovuttaessa peräkärryn vuokraajalle kumpikin osapuoli tarkistaa peräkärryn ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

3. Vuokraperäkärryn käyttö Vuokraajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, Vuokraaja puhdistaa koirien kopit ( 6 kpl ) ja tavaran säilytys tilat  käytön jälkeen ennen palautusta. Vuokraaja vastaa kärryn ulkopuolen pesusta. Peräkärryn kuljetus kopiston peseminen painepesurilla on kielletty. Vuokraaja ei saa korjata tai korjauttaa vuokraperäkärryä ilman vuokralle antajan antamaa suostumusta.

4. Vuokraajan vastuu Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja mahdolliset koirien aiheuttamat  vahingot ja kustannukset, sekä korvaamaan peräkärryn epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset ja suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokraaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.

5. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta. Vuokraaja vapautuu korvaus vastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

6. Vuokralle antajan vastuu. Vuokralle antajan on luovutettava peräkärry vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokralle antaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista .

7. Vakuutukset Peräkärry on vakuutettu vuokralle antajan toimesta liikennevakuutuksella ja Kaskolla. Omavastuu Kaskossa on 150 €. Vuokraajan omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 150 euroa. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa omavastuun vuokralle antajalle. Jos koituneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai peräkärryn väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokraajan korvata kaikki aiheutuneet vahingot ja suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

8. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokralle antajalle peräkärryssä ilmenneestä virheestä tai peräkärryä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokralle antajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokralle antajalle. Ilmoitus tehdään peräkärryssä mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille.

9. Peräkärryn palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä Peräkärry on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu vuokralle antajalle ja palautus tarkastus suoritettu.

10. Peräkärryn palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Peräkärryn palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen.

11. Sopimuksen purkautuminen Vuokralle antajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli vuokraaja laiminlyö tai olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralle antajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralle antajalla on, jos vuokraajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralle antajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

12. Peräkärryn vieminen suomen rajojen ulkopuolelle Peräkärryn vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.